MENU

Onze organisatie

Acht zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid. Dat is CONRISQ.


De stichtingen binnen CONRISQ zijn Bijzonder Jeugdwerk, Centiv, de OG Heldringstichting, Pact18, Pactum, de Rooyse Wissel, Rubicon en Vincent van Gogh. Organisaties die elkaar aanvullen qua doelgroep én hulpaanbod. Daardoor beschikken we over een breed palet aan kennis en ervaring op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. We helpen mensen waar dat het meeste effect heeft: thuis, of tijdelijk in een veilige omgeving. Met meer of minder begeleiding vanuit onze dochterorganisaties. Bovendien werken we nauw samen met andere (keten)partners, zodat we een optimaal sociaal maatschappelijk rendement behalen.

    

 

Nieuwsbericht 30-04-2019

Bestuurlijke fusie Vincent van Gogh en CONRISQ Groep: per 1 mei samen sterker

Na maanden van intensieve voorbereiding en gesprekken met belangrijke stakeholders, is het bijna zover. De bestuurlijke fusie tussen Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en de CONRISQ Groep is morgen, 1 mei 2019, een feit. Vincent van Gogh treedt toe tot de CONRISQ Groep, Jolande Tijhuis is per genoemde datum voorzitter van de Raad van Bestuur, naar de huidige bestuurders Julichska Venmans en Sanne Verwaaijen.

De CONRISQ Groep gaat zich sterk maken voor de best mogelijke jeugdzorg, forensische zorg en de geestelijke gezondheidszorg, van lichte ambulante tot de zwaardere en gesloten zorg. Alle partijen onderschrijven de meerwaarde van deze unieke samenwerking in deze sector.

Vanaf 1 mei bestaat de CONRISQ Groep uit 8 stichtingen die mensen met psychische en psychiatrische problematiek en/of opvoed- en ontwikkelingsproblematiek - in alle levensfasen - een integraal aanbod van zorg, begeleiding en behandeling bieden.

Zelfstandige dochterstichtingen

De stichtingen binnen de CONRISQ Groep: Bijzonder Jeugdwerk, Centiv, OG Heldringstichting, Pact18, Pactum, de Rooyse Wissel, Rubicon en Vincent van Gogh. Acht zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen en die wendbaar kunnen acteren op alle terreinen. Ze vullen elkaar aan qua doelgroep én hulpaanbod. Samen bieden de organisaties hulp - zonder schotten - daar waar dat het meeste effect heeft: thuis, of tijdelijk in een veilige omgeving.

Effecten van de samenwerking

Gezamenlijk kunnen wij slagvaardiger actuele en toekomstige zorgvragen oppakken. De cliëntgerichte en duurzame strategie kan worden versterkt en versneld. Bedrijfsvoering- en investeringsrisico's kunnen we gezamenlijk beter dragen en de organisaties worden versterkt in termen van capaciteit, kennis en professionaliteit. De nieuwe CONRISQ Groep is in een groot gebied actief met een breed portfolio dat de cliënt en zijn/haar netwerk centraal stelt. In meerdere regio's kunnen betere specialisatiemogelijkheden geboden worden en complexe zorgvragen kunnen worden geborgd. Voor de minder complexe zorg biedt de samenwerking juist meer doorontwikkelingsmogelijkheden.

De dochterstichtingen kunnen elkaars netwerken van ketenpartners en expertise benutten, wat leidt tot versterking van innovatie in het belang van de maatschappij en cliënt. Succesvolle innovaties worden zoveel mogelijk in het gehele verzorgingsgebied geïmplementeerd. Dit leidt tot betere, modernere en zinnige zorg.

Kortom, een unieke samenwerking die veel kansen biedt. De partijen gaan dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. 

__________________________________

BERICHT 06-03-2019

Uitbreiding Raad van Bestuur CONRISQ Groep

Per 1 mei a.s. treedt Vincent van Gogh toe tot de CONRISQ en wordt de Raad van Bestuur uitgebreid van 2 naar 3 personen.

Jolande Tijhuis, voorzitter Raad van Bestuur
Julichska Venmans en Sanne Verwaaijen, leden Raad van Bestuur

__________________________________

BERICHT 20.02.2019

Toestemming fusie Vincent van Gogh met CONRISQ Groep

CONRISQ Groep en Vincent van Gogh bundelen dit jaar hun krachten door een bestuurlijke fusie. Dat levert een hecht samenspel op tussen ggz, jeugdzorg en forensische zorg.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven voor een bestuurlijke fusie van Vincent van Gogh met de CONRISQ Groep. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft al eerder goedkeuring verleend. Dat betekent dat alle formele adviesorganen en goedkeurende instanties positief staan tegenover deze fusieplannen.

De raden van bestuur en de raden van toezicht van Vincent van Gogh en CONRISQ Groep kunnen nu overgaan tot definitieve besluitvorming. De komende periode worden daarvoor alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Als formele fusiedatum wordt 1 mei 2019 aangehouden.

____________________________________

BERICHT 08.11.2018

Graag brengen wij u op de hoogte van het voorgenomen besluit tot samenwerken en bestuurlijke fusie per 1 januari 2019 van Rubicon en de CONRISQ Groep. Wilt u meer weten, wij praten u graag persoonlijk bij.

Met vriendelijke groet,

Julichska Venmans & Sanne Verwaaijen

Raad van Bestuur

____________________________________

PERSBERICHT 02.10.2018

VINCENT VAN GOGH EN CONRISQ GROEP STREVEN NAAR HORIZONTALE INTEGRATIE

Vincent van Gogh (VvG) en de CONRISQ Groep (CG) streven naar horizontale integratie door middel van een bestuurlijke fusie per medio 2019. Vincent van Gogh en de CONRISQ Groep hebben elkaar gevonden vanuit de wederzijdse ambitie een sterke partij te blijven als het gaat om het bieden van de best mogelijke (forensische) geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg.

Daarbij hebben partijen een gezamenlijke missie, namelijk het bieden van de beste behandeling en zinnige zorg voor cliënten met psychische en psychiatrische problematiek en/of opvoed- en ontwikkelingsproblematiek en het bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de maatschappij door mensen weer perspectief te geven op herstel en participatie.

Synergie in netwerk en aanvullend integraal zorgportfolio

Vincent van Gogh en de CONRISQ Groep hebben een grote overlap ten aanzien van hun zorginhoudelijke visie en strategie en een complementair netwerk en portfolio. Gezamenlijk kunnen partijen, meer dan iedere organisatie afzonderlijk, de cliënt in alle fasen van het leven bedienen met een integraal aanbod van begeleiding en behandeling waarbij veiligheid, herstel en goed functioneren in de maatschappij uitgangspunt vormen. Daarbij kunnen de organisaties elkaars netwerken, expertise en aanwezigheid in een groot gebied benutten, wat leidt tot versterking van innovatie in het belang van de maatschappij en cliënt.

Toekomstbestendige en innovatieve groep van organisaties

Beide partijen beseffen ook dat strategische wendbaarheid, voldoende innovatief vermogen en financiële veerkracht essentieel zijn om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Een structurele samenwerking in groepsverband versterkt de wederzijdse strategie en leidt tot een toekomstbestendige en innovatieve groep van organisaties waarvan door een gezondere bedrijfsvoering en een sterkere marktpropositie zowel patiënt/cliënt/gezinnen als maatschappij profiteren. Bedrijfsvoering- en investeringsrisico's kunnen samen beter worden gedragen dan apart.

Toekomstige groepsstructuur

Het uitgangspunt bij deze horizontale integratie is dat stichting Vincent van Gogh en de vijf dochterstichtingen van de CONRISQ Groep onder één faciliterende moederstichting worden geplaatst met een gezamenlijke raad van toezicht en raad van bestuur. De dochterstichtingen blijven zelfstandige eenheden die zich echter in toenemende mate uitsluitend richten op het primaire proces. Op niveau van het totaal wordt op termijn zoveel mogelijk synergie nagestreefd.

Proces

De komende periode bereiden we de dossiers voor de NZA en ACM verder voor. Vincent van Gogh en de CONRISQ Groep realiseren zich dat het belangrijk is dat de medezeggenschapsorganen en andere relevante in- en externe stakeholders positief staan tegenover deze horizontale integratie. We willen hen dan ook actief informeren en met elkaar in gesprek gaan over het voornemen, het waarom en de betekenis voor de kwaliteit en het behoud van de zorg voor onze cliënten.

 

Korte introductiefilm

 

Meer informatie

CONRISQ Groep: www.conrisqgroep.nl

Vincent van Gogh: www.vvgi.nl

Cecile van Houdt, woordvoerder CONRISQ Groep

06 33 74 68 94 l c.vanhoudt@conrisqgroep.nl

____________________________________

 

Praktijk en wetenschap
Om tot de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding te komen, is de combinatie van praktijkervaring en wetenschappelijke kennis cruciaal. Onze ervaring, onze kennis en ons zorgaanbod ontwikkelen we daarom steeds verder. We zien het als onze opdracht om kennis en ervaring over complexe zorg te delen met bijvoorbeeld wijkteams, gemeenten en ministerie, politie, collega-instellingen, veiligheidshuizen, onderwijs en de academische werkplaats.

Stichting CONRISQ Groep
CONRISQ is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK 09213539. De Raad van Bestuur bestaat uit drs. Julichska Venmans (voorzitter) en dr. Sanne Verwaaijen (inhoudelijke portefeuille).

Jaarrekening
U vindt hier de jaarrekening van het kalenderjaar 2017.

Algemene Inkoopvoorwaarden
Op contracten met de CONRISQ Groep en haar dochters zijn de volgende algemene inkoopvoorwaarden van toepassing: