MENU

Expertise

De vijf thema's van onze behandelvisie worden binnen CONRISQ verder ontwikkeld in kenniskringen.


Deze vijf thema’s zijn gekozen omdat elke dochterstichting hierop eigen activiteiten, knelpunten en/of ontwikkelingen heeft. De kenniskringen zijn gevormd op basis van een gedeelde belangstelling op het thema en het in samenwerking delen en eventueel verder ontwikkelen van de kennis en ervaring. Elke kenniskring is samengesteld uit leden van verschillende dochterstichtingen die geïnteresseerd zijn in het thema en heeft drie doelstellingen: kennis en ervaring 1) verbinden en 2) delen tussen de verschillende dochterstichtingen en indien nodig kennis en ervaring 3) ophalen of samen ontwikkelen binnen CONRISQ KEI.

1. Risico-gestuurde zorg (subthema’s o.a. veiligheid, stabilisatie, behandeling vanuit risicotaxaties, de combinatie van dader- en slachtofferschap, balans tussen beheersen en behandelen, risicocheck in kader veilig huisbezoek, vroegsignalering, Risk-Needs-Responsivity en de What Works principes).

2. Trauma-geïnformeerde zorg (subthema’s o.a. Matched Care versus Stepped Care, geïntegreerde zorglijn, voorkomen van adversed experiences tijdens behandeling/opname, opname vermijdende behandeling, suïcidaliteit, afzonderen en separatie, inzetten van dwang en drang, schematherapie)

3. Huiselijk geweld en verwaarlozing (subthema’s o.a. Adversed Child Experiences (ACEs); de drie lessen inspectierapport calamiteiten:1) volwassenproblematiek = kindproblematiek, 2) vrijwillig is niet vrijblijvend en 3) structureel kwetsbaar versus eigen kracht; forensische kennis bij weging problematiek, vechtscheidingen, meldcode)

4. De integrale behandeling van complexe problematiek vanuit levensloopperspectief en systeem (subthema’s o.a. cultuur, LVB, suïcidaliteit, emotie-regulatie, comorbiditeit met psychiatrie, 18+ problematiek, werken op snijvlak strafrecht en civielrecht)

5. Stimuleren van een duurzame, veilige participatie (subthema’s o.a. beschermende factoren, good lives model, empowerment, herstelbevordering, normalisatie/resocialisatie, SCM, Schematherapie)