MENU

Risicogestuurde zorg

Bij risicovol gedrag is het zaak eerst de veiligheid op korte termijn te garanderen. Zodra die directe veiligheid op orde is, is het meteen tijd om vooruit te kijken. Dan gaan hulpverleners, cliënt en omgeving samen werken aan stabiele veiligheid. Dat is de kern van risicogestuurde zorg.


CONRISQ bevordert kennis over deze risicogestuurde zorg en deelt die met haar dochters én met hulpverleners in de keten.

Van risicotaxatie …
Bij een risicotaxatie worden aan de ene kant factoren in kaart gebracht die de onveiligheid op langere termijn in stand houden. Aan de andere kant wordt gekeken naar de krachten die er ook altijd zijn: talenten en mogelijkheden, of bijvoorbeeld een familielid of buurvrouw die kan helpen. Onze dochterinstellingen maken risicotaxaties met bewezen instrumenten voor specifieke doelgroepen en problematiek. Bij jongeren in de civielrechtelijke zorg, en bij volwassenen in de forensische (strafrechtelijke en vrijwillige) zorg, wordt de risicotaxatie gebruikt om vrijheden als verlof of inperking daarvan te onderbouwen en om de behandelvoortgang te meten. De focus ligt niet alleen op risico’s, maar ook op competenties, talenten en mogelijkheden.

… via behandelplan en zorgplan
Als de risicofactoren in beeld zijn, wordt er een plan gemaakt om ze aan te pakken volgens de zogenoemde What Works-principes. Daarbij richten de hulpverleners zich op de wisselwerking tussen de risicofactoren én de krachten. Bij ieder doel in het plan wordt gekeken wat het effect zal zijn op het verminderen van de risico’s en het vergroten van de (maatschappelijke) veiligheid. De doelen met het meeste effect krijgen de hoogste prioriteit. Zo worden relaties beschermd of hersteld en het risicovol gedrag gestopt.

… naar stabiele veiligheid
De afspraken uit het behandelplan worden periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. En uiteraard wordt ook tijdens de looptijd gekeken of de directe veiligheid nog steeds op orde is. Pas als alle betrokkenen tot de conclusie komen dat normalisatie verantwoord kan plaatsvinden, kunnen de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden opgebouwd. De behandelaar werkt dan samen met de cliënt en zijn omgeving toe naar een verantwoorde en stabiele beëindiging van de behandeling. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de wijkteams van de gemeente en met bijvoorbeeld de nazorg vanuit de reclassering.

In Hoofdstuk 1 van ons Visiedocument vindt u onze visie op het thema Risicogestuurde Zorg.