MENU

Integrale benadering

Problemen en zorgvragen hangen vaak samen met de context waarin cliënten leven. Een duurzame oplossing voor deze problemen kunnen we dus alleen bereiken met een integrale benadering. Met als uitgangspunt: de cliënt in zijn context - en alles wat daar nodig is.


De integrale behandeling van complexe problematiek …
Etiketten zijn er genoeg: opvoedingsproblemen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische problematiek, (licht) verstandelijke beperking, risicovol gedrag, strafbaar gedrag en problemen door onvermogen in het dagelijks bestaan. Deze etiketten zijn bedacht vanuit beleidsterreinen, beroepsgroepen of wetenschappelijke disciplines. Maar ze doen geen recht aan de werkelijkheid. Problemen kunnen immers vanuit verschillende perspectieven verklaard worden en hebben invloed op elkaar. Daarom is het essentieel om ook in complexe situaties kennis in samenhang te brengen, om zo tot een integrale behandeling te komen.

… vanuit levensloopperspectief en systeem
Ernstig probleemgedrag (ook op volwassen leeftijd) kan vaak begrepen worden vanuit de gezinnen waar mensen in opgroeien. Die functioneren in veel gevallen niet goed, of dat nou komt door beperkingen, verslaving, overbelasting of bijvoorbeeld een problematische echtscheiding. Vaak komen de ouders ook uit een gezin met problemen. Die cirkel moet doorbroken worden. Zorg, behandeling of begeleiding bieden aan kinderen, betekent daarmee – vanuit een integrale benadering – automatisch ook zorg, behandeling en begeleiding verlenen aan hun ouders of verzorgers en ook andersom. En dat zo snel mogelijk en uitgaande van de krachten en dat wat goed gaat.

… door effectief samen te werken over grenzen
Integraal behandelen betekent dat organisaties voor jeugdhulp, GGZ en (L)VB samenwerken met elkaar én met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en organisaties voor volwassenenzorg. Samen vormen ze effectieve netwerken met de juiste kennis over en ervaring met complexe problemen en risico’s.

Wie op welk moment met wie samenwerkt, wordt bepaald door wat een cliënt nodig heeft. In ieder geval geldt: hoe eerder hoe beter en hoe complexer hoe intensiever (matched care in plaats van stepped care). Wij integreren daarom onze kennis vanuit de specialistische (forensische) zorg in effectieve trajecten voor (jeugd)hulp. Zo wordt de juiste kennis op tijd bereikbaar en kunnen we samen aan de slag met systeemzorg en een levensloopbenadering. Waardoor we bij complexe problemen tot een fundamentele, duurzame oplossing kunnen komen. We voorkomen of verkleinen de kans op uitval en terugval en bevorderen zo optimale participatie in de samenleving.

In Hoofdstuk 4 van ons Visiedocument vindt u onze visie op het thema Integrale benadering.