MENU

Huiselijk geweld en verwaarlozing

De Rooyse Wissel behandelt daders, ook van huiselijk geweld. Als kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en verwaarlozing trekt dit een spoor door hun hele latere leven. Juist daarom is het zo belangrijk hulp- en zorgverlening in de hele keten effectiever te maken.


Juist daarom willen we onze kennis vanuit de specialistische (forensische) zorg, die zich met name op de dader richt, makkelijker bereikbaar maken voor andere professionals binnen CONRISQ. Er is aandacht voor gezinnen en kinderen die slachtoffer zijn, en verschillende zorg-, behandelings- en begeleidingsmogelijkheden kunnen binnen CONRISQ worden ingezet. We werken daarbij vanuit de lessen die de gezamenlijke Inspecties geleerd hebben uit calamiteiten. De rode draad daaruit: beperk je niet tot je eigen vakgebied.

Kijk verder dan de neus lang is …
Stel: een therapeut behandelt een dader van huiselijk geweld. Dan kijkt die therapeut verder dan zijn neus lang is, ook al is het niet zijn specifieke verantwoordelijkheid. Hij houdt niet op voordat alles geregeld is, dus voelt hij zich ook geregeld verantwoordelijk als hij dat feitelijk niet is. Daarom is de eerste vraag: wie let er op de kinderen?

… schakel tijdig zwaardere vormen van hulpverlening in
Zorg, behandeling en begeleiding kunnen op twee manieren gegeven worden: vrijwillig en gedwongen. De ervaring leert dat hulp vaak te lang in het zogenoemde vrijwillige kader blijft. Sterker nog: dat de vrijwillige hulpverlening zelfs wat vrijblijvend wordt. Er wordt dan te laat opgeschaald naar gedwongen hulp. En – andersom – als de gedwongen hulp wordt afgeschaald maar vrijwillige hulp, maken professionals geen duidelijke afspraken met het gezin. Daarom moeten de vragen zijn: wie heeft de regie en wanneer en hoe vaak kijken we terug?

… en overschat gezinnen niet
Gezinnen met chronische problemen, zeker als die meerdere generaties voortduren, zijn heel kwetsbaar. Ze hebben problemen die misschien een tijdje minder erg zijn, maar nooit echt opgelost worden. Bijvoorbeeld door een verslaving of psychiatrische problematiek. In de praktijk worden de eigen kracht en de zelfredzaamheid van deze gezinnen nog wel eens overschat. Als de hulpverlening na een periode van intensieve ondersteuning stopt, valt het gezin vaak weer terug. En zijn de risico’s op mishandeling en verwaarlozing weer levensgroot aanwezig. Daarom moet de vraag zijn: hoe ondersteunen we ook minder intensief, en hoe borgen we continuïteit van zorg bij (tijdelijke) crisis en terugval? CONRISQ ondersteunt wijkteams graag met kennis en ervaring over hoe ze het risico op terugval tijdig kunnen inschatten.

In Hoofdstuk 3 van ons Visiedocument vindt u onze visie op het thema Huiselijk Geweld en Verwaarlozing.